Registerbeskrivning

1. Registeransvarig
Nyföretagarcentralerna i Finland rf
[email protected]

2. Registrets namn
Idéknappens kundregister

3. Registrerade personer
Personer som skickar in sin idé genom tjänsten

4. Registrets rättslig grund ock ändamål
Registeransvarigs berättigade intresse: kvalitetskontroll, utveckling av tjänsten ock statistikföring.
Registret är ett gemensamt register som används av Nyföretagarcentralerna I Finland rf och de lokala nyföretagarcentralerna
I det här fallet får registerinformationen, förutom den lokala nyföretagarcentralen, också Nyföretagarcentralerna i Finland rf, som fungerar som en samarbetsorganisation.

5. Registrets innehåll och spårning av webbplatsens besökstrafik
Följande uppgifter sparas i registret:
För- och efternamn
E-postadress
Idé med svar

Servern samlar även in följande uppgifter:
- IP-adress
- Webbläsare och dess aktuella version
- Operativsystem och dess aktuella version
- Från vilken webbplats användaren kommer till sidan
- Vilken webbplats användaren befinner sig på

Vi kan komma att samla in information om användarens dator med hjälp av kakor (”cookies”) och annan motsvarande teknik såsom webbläsarens lokala datalager. En kaka är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens dator. Kakor innehåller en ofta anonym identifierare som vi kan använda för att identifiera och räkna antalet webbläsare som besöker vår webbplats.

Tredje parter kan placera cookies i användarens dator när denne besöker våra tjänster för att föra statistik över antalet besökare på olika webbplatser. Med tredje parter avses externa parter som t.ex. leverantörer av mätnings- och spårningstjänster.

Våra tjänster kan även innehålla länkar till andra webbplatser och sociala nätverkstjänster, men vi tar inget ansvar för integritetsskyddet eller innehållet på externa webbplatser. Vi rekommenderar användare att bekanta sig med dessa webbplatsers villkor för integritetsskydd.

6. Den registrerades rättigheter
Du har följande rättigheter som du kan tillvarata genom att kontakta den registeransvariga.

Rätt att granska
Du har rätt att granska de personuppgifter om dig som vi har sparat. Om du upptäcker felaktigheter eller brister i dina uppgifter, kan du be oss att rätta eller komplettera uppgifterna.

Rätt att göra invändningar
Du har när som helst rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med lagen eller att vi inte har rätt att behandla vissa av dina personuppgifter.

Rätt till radering
Om du anser att behandlingen av vissa av dina uppgifter inte behövs för våra ändamål, har du rätt att be oss att radera dessa uppgifter.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om du anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning i behandlingen av dina personuppgifter.

7. Regelmässig utlämning av uppgifter
Vi varken säljer eller lämnar ut registeruppgifter till tredje part.

8. Personuppgiftsbehandlingens varaktighet
Personuppgifterna sparas i registret så länge som det anses nödvändigt för behandlingsändamålet.

9. Personuppgiftsbiträden
Uppgifter som inkommer till registret i respektive kommun/stad behandlas av den registeransvariga samt kommunens/stadens företagsrådgivare.
Med hjälp av avtalsarrangemang säkerställer vi att personuppgifterna behandlas adekvat och enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

10. Överföring av uppgifter till utanför EU
Registret förvaras på en skyddad server, och endast den registeransvariga och behörig teknisk personal som godkänts av den registeransvariga har åtkomst till servern. Uppgifter lämnas inte ut, kopieras eller överförs till utanför EU.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering
Uppgifterna används inte till automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Genom att använda idéknappen är du medveten om att idén och dess tillhörande svar kommer att sparas. All information du ger behandlas konfidentiellt.